Deze webshop is onderdeel van Bluenox. Bluenox is een onderneming die is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81 55 34 39 en als zodanig verricht zij voor eigen rekening en risico betalende werkzaamheden in opdracht van anderen verricht, waaronder begrepen exploitatie Websites/Webshops, ontwikkeling Websites/Webshops, Webhosting en It Service.

Het waarborgen van privacy staat bij Fooss hoog in het vaandel. Fooss vindt het daarom van het grootste belang dat daarmee zorgvuldig wordt omgegaan. De persoonsgegevens van u als betrokkene(n) worden daarom uiterst zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) verwerkt en beveiligd, zoals hierna in deze Privacy- en Cookieverklaring vermeld.

Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Fooss. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met ons opnemen.

Verwerking van persoonsgegevens en doeleinden
Bij het gebruik van de diensten en website(s) van Fooss worden persoonsgegevens verwerkt. De verwerking daarvan zal uitsluitend plaatsvinden: met uw uitdrukkelijke toestemming/indien dit noodzakelijk is ter bestrijding van een ernstig gevaar voor uw gezondheid of dat van een ander (vitale belangen)/in het kader van een wettelijke verplichting/in het kader van de uitvoering van de tussen u en Fooss gesloten overeenkomst/indien dit noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Fooss is opgedragen (algemeen belang)/als dit het resultaat is van een afweging tussen de belangen van Fooss en uw vrijheden (gerechtvaardigd belang). De verwerking van uw persoonsgegevens door Fooss zal worden beperkt tot die persoonsgegevens die voor de verwezenlijking van de hierboven genoemde grondslag(en) noodzakelijk zijn en waartoe wettelijke/fiscale regelgeving dit Fooss verplicht. Fooss zorgt er voor dat de inbreuk op uw privacy niet te zwaar is voor het doel waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt. Fooss zal daarbij telkens persoonsgegevens verwerken die voor u als betrokkene de minste inbreuk op uw privacy maken.

Termijn
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden verwerkt dan voor de verwezenlijking van de hierboven genoemde grondslag(en) en voor de duur waartoe wettelijke/fiscale regelgeving dit Fooss verplicht. Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek en worden uw gegevens uit ons systeem verwijderd. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Beveiliging
Fooss neemt maatregelen voor een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt met behulp van technische en administratie veiligheidsmaatregelen (het up-to-date houden van geautomatiseerde gegevensdragers en het gebruik van firewalls, versleuteling en beveiliging van uw digitale en/of fysieke persoonsgegevens en geautoriseerde toegang) om het risico op verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en onrechtmatige publicatie/openbaarmaking te beperken.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend aan derden worden verstrekt met het oog op verwezenlijking van de hierboven genoemde grondslag(en) voor de verwerking daarvan of een wettelijke bepaling daartoe verplicht. Buiten deze uitzonderingen zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden worden verstrekt.

Indien uw gegevens voor de verwezenlijking van de hierboven genoemde grondslag(en) voor de verwerking daarvan daadwerkelijk aan één of meer derden worden verstrekt, zal dit geschieden aan de hand van een met die derde(n) te sluiten/reeds gesloten ‘(sub)verwerkers-overeenkomst’ teneinde de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van het bepaalde in de AVG zoveel als mogelijk te waarborgen. Fooss zal toezien op de naleving door die derde(n) van de ‘(sub)verwerkersovereenkomst’.

Rechten betrokkene(n)
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om die te wijzigen en/of aan te vullen en (in sommige gevallen) op verwijdering (recht van vergetelheid) van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens zal (tijdelijk) worden gestopt/opgeschort als: – de juistheid daarvan door u schriftelijk wordt betwist. In dat geval dient u binnen een redelijke termijn (30 dagen) tot wijziging/aanvulling over te gaan, bij gebreke waarvan de verwerking daarvan zal worden gecontinueerd; – de verwerking daarvan onrechtmatig is, indien de hierboven genoemde de grondslag(en) is vervallen; – die niet meer nodig is voor de hierboven genoemde de grondslag(en) waarvoor ze zijn verzameld en wettelijke/fiscale regelgeving daartoe niet (langer) verplicht; – bij schriftelijk bezwaar van uw zijde tegen de verwerking. In dat geval wordt de verwerking opgeschort totdat door Fooss binnen een redelijke termijn (30 dagen) (opnieuw) een belangenafweging is gemaakt; – wettelijke regelgeving daartoe verplicht.

Klachten
Indien u (al dan niet nadat u reeds contact heeft opgenomen met Fooss klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over klachten kunt u vinden op onze klachten pagina.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress Woocommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WordPress Woocommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WordPress Woocommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. WordPress Woocommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Vimexx. Vimexx verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Vimexx heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Vimexx is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten
Mailchimp. Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Gmail. Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Buckaroo. Buckaroo verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Buckaroo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Buckaroo behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Buckaroo deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Buckaroo’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Buckaroo bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL, DPD, PostNL en GLS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL, DPD, PostNL of GLS delen. DHL, DPD, PostNL of GLS gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL, DPD, PostNL of GLS onderaannemers inschakelt, stelt DHL, DPD, PostNL of GLS uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Externe verkoopkanalen
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Externe inkoopkanalen (Dropshipping)
Wij verkopen een deel van van onze artikelen van externe verkopers. Als u via de webshop een bestelling plaatst dan worden uw bestel- en persoonsgegevens gedeeld met de Dropshipleverancier. Zij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. De groothandels of externe verkopers die Dropshipping aanbieden, hebben allen een Verwerkersovereenkomst met Fooss. De dropshipleveranciers gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.
Dropship leveranciers:
Kokoon Design

Gebruik van Cookies
Op deze website van Fooss worden algemene bezoekgegevens bijgehouden om informatie te verzamelen over wie, hoe, hoe vaak en via welke internetbrowser/medium (pc/telefoon/tablet) haar website bezoekt, hoe de bezoeker zich vervolgens op de website gedraagt en welke webpagina’s de bezoeker raadpleegt teneinde haar website te optimaliseren en de functionaliteit en vindbaarheid daarvan te vergroten. Daarnaast kunnen de cookies in samenhang met uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het doen/plaatsen van gepersonaliseerde aanbiedingen en content op de website van Fooss) en nieuwsbrieven. Hiermee Fooss haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van haar bezoekers/klanten. De door het cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website worden overgebracht naar de beveiligde server van Fooss.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Inwerkingtreding en wijziging Privacy- en Cookieverklaring
Deze (vernieuwde) Privacy- en Cookieverklaring is in werking getreden op 22 mei 2018. Fooss behoudt zich het recht voor om de Privacy- en Cookieverklaring aan te passen/te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van Snapbacks.nl worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy- en Cookieverklaring te raadplegen.

Contact
Heeft u vragen naar aanleiding van onze Privacy & Cookie Policy dan kunt u contact met ons opnemen.
Fooss
Wrightlaan 21
2497 CN Den Haag
(+31) 070 – 764 07 20